Article

Illustrasjon av landet Norge med tekstenOffentlige rammeavtaler 2023

Category: Trends

2023: Leverer IT-kompetanse til det offentlige Norge

emagine har mange rammeavtaler med offentlig sektor i Norge. Disse er vunnet gjennom anbudskonkurranser som gjør at offentlige virksomheter får tilgang til nødvendige IT-konsulenter.

Oslo, oppdatert 11. januar 2023

I denne artikkelen ser vi på hvorfor emagine er samarbeidspartne til store offentlige institusjoner, hvordan et slik samarbeid starter og hva det gir av fordeler for det offentlige.

Samarbeidspartnerne har for tiden 23 aktive rammeavtaler for forretnings- og IT-konsulenter med offentlige institusjoner.

Se aktive rammeavtaler med offentlige institusjoner og etater lenger ned.


 

  Anbudskonkurransen er helt avgjørende for at offentlig sektor er konkurransedyktig og bidrar til å sikre at offentlig sektor kan oppnå sitt samfunnsansvar.

 


Bidrar til digitalisering for viktige samfunnsinstitusjoner

Daglig betjener emagine offentlige etater med nødvendig IT-kompetanse gjennom rammeavtalene. Det sikrer stabil og fordelaktig tilgang til IT-konsulenter til konkurransedyktige priser og leveringsbetingelser.

– emagine har jobbet målrettet mot offentlig sektor, og vi har i stor grad lykkes med å vinne anbudskonkurranser med søkelys på kvalitet, forteller Country Manager Morten Edler Bay, og legger til: Det kan bli veldig dyrt for en etat å kjøpe inn tjenester som holder lavt nivå.

I en tid med stor digital omstilling sørger erfarne, høyt spesialiserte IT-konsulenter som – IT-prosjektledere og programvareutviklere – for at innbyggerne i siste ende får avansert infrastruktur til veier, og avanserte digitale tjenester på sykehus, innen offentlig administrasjon og brukervennlige og IT-systemer for landets borgere.

Dyktige IT-konsulenter bidrar til at prosjekter gjennomføres til tiden og at tjenestene er innovative og fremtidsrettet. Så kvalitativ IT-utvikling påvirker din og min hverdag.

La oss se nærmere på hvordan det offentlige kjøper inn IT-tjenester.

 

Hvordan kjøper det offentlige inn IT-konsulenttjenester?

Vi begynner med anbudskonkurransen.

Når offentlige institusjoner anskaffer varer eller tjenester omfattes det av et regelverk. Med andre ord krever det at innkjøp over en viss størrelse skal kjøpes inn via en konkurranse etter særlige forskrifter i EØS-området.

De såkalte terskelverdiene justeres av Europakommisjonen (på bakgrunn av endringer i valutakursene). Terskelverdiene (det beløp som angir når en vare eller tjeneste overstiger en viss grense) justeres hvert annet år.

 

Grenseverdier for offentlige innkjøp 2022-2024

Verdiene er fastsatt for 2022-2024 av Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen kommuniserte dette 23.  mars 2022.

 • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,4 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,2 millioner.
 • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,5 millioner, og 56 millioner for konsesjonskontrakter.
 • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,5 millioner og bygge- og anleggskontrakter 56 millioner.

I konkurransen skal institusjonen følge mange regler for å sikre en fri konkurranse. Regelverket gir muligheter til å velge ulike kriterier, men det er ikke krav til hvor mye vekt pris skal ha i en konkurranse.

Blant annet kan det være utfordrende å finne den riktige balansen mellom pris og kvalitet. Og hvis institusjonen stiller høyere krav enn det er behov for, betaler de for en kvalitet som ikke er nødvendig.

Offentlige anbud legges ut på Doffin.no - den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Det offentlig kjøper inn stort

Det offentlige Norge er storinnkjøper og anskaffer gjennom konkurranser og avtaler verdier for over 500 milliarder kroner om året.

I 2017 utgjorde Offentlige innkjøp i alt 522 milliarder kroner. Det interessante med statistikken er at statsforvaltningen stod for nesten halvparten av alle offentlige innkjøp. Offentlig (statlig og kommunal) forvaltning alene stod for 80 prosent av det i 2017.

SSB har ikke oppdatert denne statistikken etter 2017, så dette er de mest aktuelle tallene.

Statistikken viser størrelsen og sammensetningen av ALLE offentlige innkjøp i 2017. Kilde: SSB.no - statistikk sist oppdatert 20. desember 2018.

Offentlig (statlig og kommunal) forvaltning alene stod for 80 prosent av det i 2017.

Fornuftig bruk av offentlige midler

Denne omfattende innkjøpsprosessen sørger for at det offentlige bruker skattepengene på en smart måte og bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Innkjøp av spesialiserte konsulenttjenester omfattes av de samme anskaffelsesreglene nevnt ovenfor.

Anbudskonkurranser kan ta lang tid med evaluering av dokumentasjon fra leverandørene. Institusjonen velger en eller flere leverandører som best oppfyller kravene. Vinnerne får en rammeavtale som institusjonen kan bruke i en årrekke, med mulighet til forlengelse.

En av dem som kjenner dette er Nicholas Vestergaard Andersen, Group Bid Manager i emagine, og forklarer hva en anbudskonkurranse bidrar til.

– Gjennom offentlige anskaffelser av IT-konsulenter sikrer man at offentlig sektor får tilgang til unike og spesialiserte kompetanser som også tar hensyn til miljø og klima, sunt arbeidsmiljø og overholdelse av forskjellige konvensjoner og regler, forklarer Nicholas Vestergaard Andersen.

Nicholas Andersen

Nicholas Vestergaard Andersen er Group Bid Manager i emagine.

Offentlige rammeavtaler

emagine har følgende offentlig kunder med rammeavtaler per 1.1.2023.

 • Bergenshalvøens Kommunale
 • Kraftselskap (BKK)
 • Bufdir
 • Direktoratet for e-helse
 • Fjellinjen
 • Forsvaret
 • Husbanken
 • Norges Bank, Oljefondet – NBIM
 • Norsk helsenett
 • Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
 • Oslo kommune
 • Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS)
 • Riksantikvaren
 • Skatteetaten (fire avtaler)
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Sykehusinnkjøp
 • Veterinærinstituttet

 

 • Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon (DSS)

  Følgende departementer og offentlige virksomheter omfattes av avtalen:

  • Finansdepartementet
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Kultur- og likestillingsdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Olje- og energidepartementet
  • Samferdselsdepartementet
  • Utenriksdepartementet, inkludert utenriksstasjoner, NORAD og NOREC

   I tillegg kan følgende enheter knytte seg til avtalen i avtaleperioden på samme vilkår.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Forsvarsdepartementet
  • Statsministerens kontor
  • 22. juli senteret
  • Regjeringsadvokaten

Trygghet for offentlige virksomheter

Så hvorfor er emagine foretrukken leverandører for mange offentlige virksomheter?

– emagine klarer å levere dyktige konsulenter fordi vi har et kjempestort nettverk av frilanskonsulenter og spesialiserte konsulentselskaper i hele Norge. Det gir en trygghet for offentlige virksomheter, mener Morten Edler Bay som leder konsulentselskapet i Norge.

Morten Edler Bay står i en trapp

Morten Edler Bay

Tre eksempler på offentlige rammeavtaler

La oss se avslutningsvis på tre avtaler de to konsulentpartnerne har med det offentlige.

 

Skatteetaten - fire rammeavtaler

emagine har avtale med Skatteetaten innenfor fire områder:

 • Konsulentformidling
 • Brukskvalitet
 • Universell utforming
 • Robotic Process Automation (RPA) &
 • Digital Process Automation (DPA)

I tillegg til konsulentformidling til Skatteetaten i vunnet i september 2021.

 

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

I 2022 vant emagine en eksklusiv rammeavtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for konsulentformidling. I tillegg kan alle departementene tilknytte seg av rammeavtalen og flere av disse har fått konsulenter.

Avtalen omfatter alle områder innen IT. F.eks. programleder, sikkerhetsarkitekt, teknisk arkitekt og rådgiver er roller som har blitt levert.

 

Bufdir - IT-ressurspartner

I 2020 vant emagine en rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir som IT-ressurspartner.

Innenfor avtalen med Bufdir leverer vi konsulenthjelp for mange områder; som behov, konsept, kvalitet, design og arkitektur, og innen kvalitetssikring, strategisk rådgivning, forretnings- og informasjonsarkitektur, designtjenester, bistand med henvendelser, samt innkjøp og annet strategisk arbeid knyttet til IKT-området.


 

  Nettverket vårt gir oss tilgang til fagspesialister som passer de offentlige kundenes behov. Derfor kan vi alltid levere høy IT-kompetanse. Og vi gleder oss til å bygge videre på de sterke relasjonene vi har med våre kunder i offentlig sektor.

Morten Edler Bay, emagine

 


Vil du vite mer?

Avtal et møte så hjelper vi deg